ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

 

A REDPIXEL Bt. (székhely: 1139 Budapest, Országbíró utca 4. IV./18., telephely: 1139 Budapest, Pap Károly u. 22/D, cégjegyzékszám: 01-06-794368, adószám: 26680059-2-41) a jelen űrlap kitöltése során a rendelkezésére bocsátott személyes adatok (a továbbiakban: Személyes adatok) kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtja.

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotv.) értelmében személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Az adatkezelés célja és jogalapja: A REDPIXEL Bt. az űrlap kitöltése során a rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint, az űrlapot kitöltők önkéntes valamint előzetes, részletes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeli.

A REDPIXEL Bt. a Személyes adatokat az űrlapot kitöltők körében, a velük való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljából kezeli.

Az adatkezelésre és feldolgozásra valamint a Személyes adatok megismerésére jogosult: A Személyes adatok kezelését és feldolgozását kizárólag a REDPIXEL Bt. végzi. A REDPIXEL Bt. a Személyes adatokat nem továbbítja harmadik személyek részére, azokat kizárólag a REDPIXEL Bt., mint adatkezelő ismerheti meg.

Az adatkezelés időtartama: A REDPIXEL Bt. az űrlap kitöltésével rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnéséig, vagy az érintett adatkezelést megtiltó rendelkezéséig, de legfeljebb a rendelkezésre bocsátástól számított 5 évig kezeli.

Az érintett jogai: Tájékoztatjuk, hogy a REDPIXEL Bt-nél kérelmezheti

  1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, továbbá
  4. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen
  5. bírósághoz fordulhat jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv-ben meghatározott esetekben.

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az űrlap kitöltésével és a REDPIXEL Bt. részére történő elküldésével a fenti tájékoztatás tudomásulvételét elismeri és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az önkéntesen rendelkezésre bocsátott valamennyi adatot – a Személyes adatokat is beleértve – a REDPIXEL Bt. a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Adatvédelmi incidens, személyes adattal való visszaélés esetén felügyeleti szerv:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: 

Weboldal: naih.hu

 

 

Budapest, 2023.január 11.